Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Mediation

Mediation hjælper to ligestillede parter til at finde en fælles løsning.

HumanAct er jeres professionelle sparringspartner, der styrer processen.

konfliktloesning

Forretningskonflikter

Oplever I konflikter i jeres forretning som for eksempel kontraktbrud, kontraktmisligholdelse eller andre brud på skriftlige eller mundtlige forretningsaftaler?

Mediation kan nogle gange spare dyre konflikter og retssager og i stedet bane vejen for en aftale, som bevarer den gode forretning for alle parter.

Samarbejdskonflikter

Oplever i konflikter på arbejdspladsen, for eksempel i et professionelt kompagniskab, på skoler eller virksomheder, mellem grupper af medarbejdere eller mellem enkeltpersoner?

Vi guider jer gennem mediationsprocessen, så I kan bevare det gode samarbejde.

Generationsskifte

Generationsskifte indebærer ofte mange følelsesmæssige dilemmaer for begge generationer.

Vi hjælper jeg igennem processen, så I både kan sikre virksomhedens fremtid og jeres familieliv.

Mere: Generationsskifte

Privatlivet

Oplever I konflikter i privatlivet, for eksempel nabostridigheder, arvesager eller i forbindelse med skilsmisse?

Vi hjælper jer gennem en proces, hvor I i fællesskab finder en løsning, der fungerer for begge parter. Og hvor I kan se  hinanden i øjnene bagefter.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Hvad er mediation?

En mediaton tager udgangspunkt i, at partnerne i konflikten er ligestillede og har en fri vilje til at vælge en mediationsproces som metode til løsning af konflikten.

Mediation har mange navne. Det kaldes nogle gange blot mægling – andre gange konfliktmægling. Ordet mediation har sin oprindelse i det latinske medius, som betyder i midten, hvad der fint betegner, hvad mediatorens opgave er. Netop at være en upartisk mægler mellem parter, der er i konflikt med hinanden.

Mediation adskiller sig fra andre konfliktløsningsmetoder, som domstolsbehandling eller tredjeparts beslutning (leder el. lign.) ved, at parterne selv finder frem til løsningen. Det er således partnerne selv, der afgør, hvad der skal på dagsorden i en mediation, og hvad udgangen på konflikten skal være. Parterne har også råderum over, hvorvidt deres aftale skal baseres på lovgivning og regler, almene normer eller deres værdier.

Mediation afskiller sig også fra terapi. Målet er ikke selvindsigt og personlig forandring. Det kan være en bonus, der følger med, men formålet er at løse et konkret problem.

Sådan foregår mediation

En mediation er typisk et faseforløb, der indeholder:

  • Parterne gøre rede for deres forskellige opfattelser af sagen
  • Parterne bliver enige om, hvad der skal løses eller tages stilling til
  • Parterne finder på løsninger
  • Parterne forhandler om løsninger
  • Parterne indgår en aftale

Nogen gange har mediator et mindre formøde individuelt med parterne inden mediationen. Andre gange gange indledes meditationen med, at alle parter er tilstede.

En mediation kan vare fra få timer op til en hel dag. En mediationproces kan også forløbe over flere gange, men der er altid tale om et kort og intensivt forløb.

En mediation foregår i fortrolighed både for parterne og for mediator.

Mediation egner sig ikke når…

Mediation egner sig ikke, hvis der er et ulige magtforhold, som for eksempel mellem en leder og en medarbejder.

Her vil man bruge andre metoder til konfliktløsning.

Mediation egner sig heller ikke, hvis det ene part tydeligvis bærer den primære skyld og ansvar for konflikten. For eksempel en konflikt mellem en eller flere medarbejdere,  hvor det er indlysende (for lederen ihverfald), at det grundlæggende handler om en bestemt medarbejders måde at samarbejde på.

Her skal lederen tage ansvaret på sig og for eksempel indkalde pågældende medarbejder til en adfærdskorrigerende samtale.

Læs mere i artiklen: Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Antagelser og principper bag mediation

Parterne kan bedst selv

Parterne og mediator har det udgangspunkt, at parterne er bedst til  at løse deres egen konflikt, men at de kan have brug for en strukturet metode styret af en meditor for at komme i mål med en aftale. Heri ligger også en forventning til,  at parterne har både evnen men også viljen til at aktivt at bidrage til løsningen af egen konflikt.

Der skal være dialog i et personligt fremmøde

Det er i dialogen og i det personlige møde, at mulighederne for forandring og løsning opstår. Derfor spiller dialogen en meget central rolle i mediation. Det er mediators opgave af fremme og understøtte dialogen så både behov, følelser og intentioner kommer frem. Mediatonen vil understøtte det respektfulde møde med den anden part, og hvor dialogen blev fair og konstruktiv.

Der er flere virkeligheder samtidig

I en konflikt er der næsten altid forskellige opfattelser af, hvad der er sket og hvorfor det er gået som det er gået. I en mediation forsøger man ikke at nå til enighed om, hvad der er sket og hvad årsagen er, men derimod hjælper parterne til at lytte til hinandens oplevelser og accepterer, at der kan være forskellige opfattelser af, hvad der er sket. Trods forskellige opfattelser af hvad der er sket og hvad årsagen er, kan parterne godt finde frem til, hvad der kunne hjælpe nu og fremadrettet.

Der skal sættes fokus på fremtiden

I mediation løses konflikter ved at sætte fokus på fremtiden. Mediation handler således ikke om ret eller uret, eller fordele skyld og ansvar. Muligheden for løsning handler om at kunne finde det fremadrettede perspektiv så relationen kan blive mere konstruktiv end destruktiv.

Man kan skabe løsninger, som alle parter er tilfredse med

Udgangspunktet i mediation er, at det i de fleste situationer er muligt at skabe løsninger, som alle er tilfredse med og undgå at en af parterne kommer ud af konflikten som taber. Det er også fundamentet for at parterne kan lægge konflikten bag sig og motiveret for at efterleve de aftaler, som de har lavet med hinanden.

Mediation i praksis

Få mere viden om mediation og konfliktløsning

De fire udfaldsrum, når mennesker er i konflikt

Præsentation af tilgivelses- og forsoningsmodel som psykologisk redskab.

fem råd om konfliktforebyggelse

5 råd: Sådan bremser du uenighed i at udvikle sig til en konflikt

Her får du fem råd, som forebygger konflikter og øger chancerne for, at I får noget konstruktivt ud af jeres uenigheder.

To personer giver hånd

Skal chefen med til mediation mellem medarbejdere?

En leder kan godt deltage i en mediation mellem medarbejdere, varetaget af en ekstern mediator. Hvis mediationenes principper overholdes, giver det gode betingelser for at finde en holdbar løsning.

Konfrontation-er-bedre-end-meditation

Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Hvis en enkelt medarbejder volder problemer i samarbejdet, hjælper mediation ikke. Så er man nødt til at konfrontere og korrigere personen direkte.