Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Virksomhedsstrategi

Vi hjælper jer med at udvikle virksomhedens strategi, så den bliver et nyttigt arbejdsredskab i det daglige arbejde.

Strategien hjælper jer med at prioritere jeres indsats, nå jeres mål og kommunikere, hvad I står for.

strategi og organisation

Ny virksomhedsstrategi

Har I brug for at blive mere fokuserede og bevidste om, hvor I er på vej hen?

Med virksomhedens strategi definerer I, hvad I vil fokusere på og arbejde hen imod i en periode på 2-5 år.

I samarbejde med jer designer vi en proces, hvor vi udvikler strategien og sikrer, at den hænger sammen med jeres mission, vision og værdier.

Strategiudvikling og revision

Har jeres virksomhed allerede en strategi, som I gerne vil udvikle videre eller revidere?

En velfungerende strategi kan godt føres videre. Men man kan med fordel kigge på den med jævne mellemrum og vurdere, hvilke elementer der skal fortsætte og hvilke der skal nytænkes.

Sammen med jer designer vi en proces, der revitaliserer jeres strategi og tilfører den nye elementer.

Definer strategiske indsatsområder

Har I brug for hjælp til prioritering og fokus?

Mange virksomheder har alt for meget på radaren, alt for mange målsætninger. Arbejdet bliver ufokuseret.

Vi hjælper jer med at blive skarpe på jeres prioriteringer, at vælge nogle strategiske indsatsområder – og at vælge nogle fra.

Inddragende strategiprocesser

Ønsker I at medarbejdere og andre interessenter skal føle ejerskab og engagement i strategien?

Hvis I kan lave en bredt inddragende proces, når strategien udformes, baner I vejen for et stort engagement, når den skal udrulles og implementeres.

Vi hjælper jer med at designe og tilrettelægge en strategiproces med en stor gruppe deltagere. Det kan være alle ledere og medarbejdere i virksomheden, men det kan også være med inddragelse af kunder, interessenter, samarbejdspartnere og elever eller studerende på uddannelsesinstitutioner.

Strategi og forandring

Ønsker I at forandre noget i jeres virksomhed?

Det er ofte behov for og ønske om en forandring, der tydeliggør behovet for en ny eller justeret strategi.

Vi hjælper jer med at gennemføre forandringer. Et nøgleparameter er, at virksomhedens medarbejdere er med på forandringen, og trækker i samme retning. Det ved alle godt, at der kan være udfordringer i. Vi har stor viden om forandringsledelse og stor erfaring med at tilrettelægge processer så virksomheden får de fleste med gennem forandringens forskellige faser.

Strategisk lederudvikling

Driver jeres ledere virksomhedens strategi fokuseret og effektivt?

Det er lederne der primært skal drive strategien. Det er derfor vigtigt at der er et godt match mellem ledernes kompetencer og virksomhedens strategi.

Ud fra en klart defineret strategi, kan vi hjælpe jer med at definere de kompetencer, der er ønskværdige hos lederne. Vi kan afdække, hvor lederne har brug for udvikling og opkvalificering. Og vi kan i samarbejde med jer tilrettelægge et udviklingsforløb for lederne, så de opnår de ønskede kompetencer.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere
En strategi skal sætte kursen, sikre strukturen og skabe resultater.

Metoder og principper i strategiudvikling

Vision, mission og værdier

Vi går højt op i, at der er en rød tråd mellem virksomhedens mission, vision, værdier, strategi og mål og den personlige adfærd i virksomheden. Vi skal sikre en tydelig sammenhæng, som kan forstås af alle internt og eksternt

Sporbarhed

Det skal være tydeligt, hvorfor væsentlige beslutninger tages – i strategiprocessen og i implementeringen af strategien. Det kalder vi sporbarhed. Det skal være muligt at spore beslutninger tilbage til de strategiske indsatsområder, så der opnås gennemsigtighed i baggrunden og årsagen til en given beslutning.

Kortfattethed

Mange strategidokumenter er lange, og vores påstand er, at få læser dem, og at det kan være en medvirkende årsag til at mange bliver trætte, når de hører ordet strategi. Vi mener, det er en dyd at kunne formulere strategien kort og klart – meget gerne på én side. Så kan de bagvedliggende analyser være for de få, der skal bruge dem.

Kommunikation

Strategiprocesser sætter store krav til kommunikationen. Der skal kommunikeres ofte, vigtige budskaber og sammenhænge skal gentages og man må gerne finde måder at variere kommunikationen, så den bemærkes. Det er kommunikationen, der binder disse 4 principper sammen.

Inddragende strategiproces med Munkensdam Gymnasium

Identitet, profil og image

– hvordan hænger de sammen med strategien?

Strategien og virksomhedens værdier skal sikre et stort et overlap mellem identitet, profil og image.

Jo større overlap, jo klarere bliver det samlede budskab på tværs af kanaler, og  jo større gennemslagskraft vil virksomheden have.

Identitet

Identiteten er virksomhedens selvforståelse, dens DNA, måden medarbejderne taler om sig selv og deres organisation på.

Profil

Profilen er den selvfremstilling virksomheden kommunikerer til sin omverden. Det kan være på hjemmeside, sociale medier og ved den fysiske fremtoning, logo, bygninger, reklamer med mere.

Image

Image er den måde, virksomheden opfattes af sin omverden. Hvad siges der om virksomheden ud i byen? Hvilket ry har virksomheden, baseret på den oplevelse, man har som kunde, gennem medier og så videre.

Mere om strategi

joyful-balloon-family.-1125268244_6720x4480-min

4 tegn på jeres kultur på arbejdspladsen er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

odesign-samarbejdskraft1

Sådan styrker man samarbejdskraft i organisationer

Et godt organisationsdesign er udgangspunktet – men ikke nok. Intentionerne i designet skal også folde sig ud i samarbejder. Læs her, hvordan Palle Grzona arbejder med at sikre det.

organisationsdesign-pf1

Styrk organisationens strategiske beslutninger gennem organisationsdesignet

En organisations opbygning skal understøtte dens strategi. Læs vores artikel om, hvordan I griber arbejdet an.

Gør-organisationen-klar-til-fremtiden

Gør organisationen klar til fremtidens opgaver

Jeres organisations struktur og arbejdsgange er afgørende for, hvordan I arbejder. Forhold jer derfor jævnligt til, om alt fungerer hensigtsmæssigt i forhold til fremtidens opgaver.