Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Strategi med fokus på engagement, fællesskab og bæredygtighed

Udfordringen

Munkensdam Gymnasium skulle i gang med at revidere deres fem år gamle, i øvrigt velfungerende, strategiske grundlag. Bestyrelsen og ledelsen ville gerne sikre, at hele skolen holder sig på tæerne og fortsat udvikler sig. De ønskede en proces, der involverede ledelse, bestyrelse, alle medarbejdere samt udvalgte elever og forældre. Visionen og de strategiske indsatsområder skulle bygge videre på den eksisterende strategi og give den et løft.

Det siger rektor:

Vi har fået trykprøvet nogle væsentlige værdier, og det arbejder vi videre med.

Ledelsen samarbejder for eksempel med elevrådet om at udvikle nye aktiviteter, der styrker engagement og fællesskab – blandt andet Besserwisser-cafe og tøj-byttebørs. På den måde kan vi tilbyde noget til de elever, der ikke er interesserede i de mere traditionelle sociale aktiviteter som fester og musical.

For lærernes vedkommende arbejder vi blandt andet med at lave og bakke op om samarbejde med grundskoler og virksomheder i lokalområdet.

Desuden arbejder vores udvalg for pædagogik med at udvikle konkrete ideer til, hvordan man kan implementere de 17 verdensmål i undervisningen.

Per Møller, Rektor

Læs mere om, hvordan HumanAct kan hjælpe jer med jeres strategi og strategiprocesser, eller læs mere om Munkensdam Gymnasium nedenfor.

Forløbet med gymnasiet

Kernen i forløbet var en to-dages workshop, hvor bestyrelse, ledelse, medarbejde, udvalgte elever og forældre samt en skoleleder fra en folkeskole analyserede skolens retning, aktiviteter og tilbud og arbejdede kreativt med at finde forslag til indsatser og strategiske fokusområder.

Workshoppen var planlagt i samarbejde mellem HumanAct, ledelsen og en sparringsgruppe bestående af rektor, bestyrelsesformanden, en leder, tre lærere, en pedel, en sekretær og to elever. Efter workshoppen arbejdede ledelsen, sparringsgruppen og nedsatte arbejdsgrupper videre med at udvikle og forfine de strategiske indsatser.

Resultater

 • Gymnasiet står nu med en konkret, revideret strategi for de næste fire år. Den indeholder blandt andet en overordnet retning, nogle konkrete skridt til at komme videre, og et idekatalog med konkrete aktiviteter.
 • Ledelsen er blevet mere bevidst om, hvordan de skal drive processerne med at udvikle og udmønte strategien.
 • Der er nedsat arbejdsgrupper, der har ansvaret for at drive udviklingen af strategien på hver sit område.

Det siger rektor Per Møller:

 • Vi har fået lavet en kærlig, kritisk analyse af Munkensdam Gymnasium, hvor vi har holdt skolen ud i strakt arm. Vi har haft fokus på vores retning og værdigrundlag, og har blandt andet fået øje på nogle kurskorrektioner for skolens image i byen. Men vi har ikke skullet genopfinde os selv, for det går egentlig meget godt.
 • Det har været en stor koordineringsmæssig udfordring, at processen har involveret så mange parter. Men vi har fået opbygget en god systematik om, hvordan vi gør det.
Munkensdam logo

Jeg ser det som en stor styrke, at HumanActs produkt er kundetilpasset. Pernille brugte hele vores første møde til at spørge til, hvad vi gerne ville.

Per Møller, rektor

Vi inddrog mange interessenter

 • Vi valgte at inddrage rigtig mange interessenter i processen. Det betyder, at alle kan se sig selv i resultatet og ved, hvor det kommer fra og hvordan det er blevet til – også dem, der ikke interesserer sig så meget for strategien i det daglige.
 • Jeg er imponeret over, hvor dygtige de interne facilitatorer var. Deres indsats højnede virkelig kvaliteten af processen.
 • Også elevernes bidrag viste sig at være helt uvurderlige. De var meget kvalificerede, og det skærpede både ledelse og læreres indsats at blive udfordret af elevernes perspektiv.
 • Udover de faglige processer, indeholdt workshoppen også nogle sociale elementer. Det kan være med til at styrke sammenholdet, at man oplever hinanden på slap line og griner sammen.

Pernille Frisch, HumanAct

Jeg går stadig nærmest med en badge, hvor der står ”Ny i job”, selvom jeg nu har været rektor på Munkensdam gymnasium i to år. For mig har processen været rigtig god timing. Jeg har lært skolen rigtig godt at kende – både bagudrettet og mere definerende i fremadgående retning.

Per Møller, rektor

Fakta om skolen:

 • Munkensdam Gymnasium rummer cirka 850 elever og 80 lærere. Dertil kommer ledelse, sekretariat, pedeller og bestyrelse.

Processen i detaljer

Forud for workshoppen:

 • Et møde med HumanAct og ledelsen for at planlægge processen og afklare roller.
 • To møder med en udvalgt sparringsgruppe bestående af medarbejdere fra gymnasiet, for at planlægge workshoppen.
 • En træningssession hvor HumanAct klædte de interne facilitatorer på til at varetage deres roller ved workshoppen.

På workshoppen:

 • En kærlig og kritisk analyse af skolen, hvor vi kiggede på skolen både indefra og ud, og udefra og ind.
 • Kreativt arbejde med at finde forslag til indsatser og strategiske fokusområder, som kan bidrage til skolens opdaterede retning og profil.

Efter workshoppen:

 • Et møde med sparringsgruppen med fokus på, hvilke temaer fra workshoppen, skolen skulle arbejde videre med. Desuden nedsatte vi et antal arbejdsgrupper, der skulle arbejde videre med at udvikle de valgte temaer.
 • En endags workshop for ledergruppen, med fokus på ledelsens rolle i forhold til det at udvikle og drive strategien.

Efter strategiprocessen

Vi har arbejdet videre med følgende, som ligger udover den oprindelige opgave:

 • Udvikling af ledergruppen med henblik på at skabe en godt sammenspillet ledergruppe.
 • Workshop med sekretariatet med henblik på at udvikle og styrke sekretariatets effektivitet.

Gymnasiets strategiske grundlag formuleret på én side:

Engagement og fællesskab

På Munkensdam Gymnasium vil vi vække vores elevers engagement. Det vil vi gøre ved at give dem rammerne til at skabe personlige, sociale og faglige oplevelser og succeser. På Munkensdam Gymnasium lærer eleverne, at stærke fællesskaber ofte er fundamentet for personlig succes. Denne ballast giver eleverne stort potentiale fremadrettet.

Potentiale og kreativitet

Kreativitet peger på aktiviteter, som er af en mere skabende karakter og kan lede til læringstilgange, der supplerer den traditionelle undervisning. Herved skabes der rum for elevernes potentiale, der peger på en mere bred og åben tilgang til at udfolde interesser, engagement og opleve fællesskab i læringsmæssig sammenhæng.

Åbenhed

Åbenhed omfatter personlig nysgerrighed, imødekommenhed og tolerance. Åbenhed er også søgen efter viden og erkendelse på individniveau såvel som i fællesskab. Munkensdam skal være et åbent forum med faglige og sociale arrangementer i og udenfor den daglige undervisning. I mødet med omverdenen lokalt, nationale og internationale gennem samarbejder, aktiviteter og oplevelser udvikles elevernes kompetencer.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er ensbetydende med samfundsmæssigt engagement frem mod en mere bæredygtig fremtid. Skolens deltagelse i UNESCOs Verdensmålsskole sætter globalt medborgerskab og bæredygtig kunnen på skemaet.

Om strategi og organisationsdesign

Når man arbejder med strategiske processer, skal man tage højde for, hvilken type organisation man arbejder med. På et gymnasium er der mange, højt kvalificerede lærere, elever og andre medarbejdere, og dem kan man med fordel inddrage i processen, som vi gjorde her. I andre organisationer, der er mere hierarkisk opbygget, vil det måske passe bedre med en proces, hvor ledelsen har det største ansvar.

Når man vælger sine strategiske indsatsområder skal man tænke på, at der skal være noget at arbejde med for alle i organisationen. Emnet bæredygtighed kan for eksempel udmøntes i skolens sprogfag, hvor eleverne bliver bedre til at kommunikere globalt og dermed varetage deres globale medborgerskab. Men det kan også udmøntes i skolens kantine, hvor man har valgt at afskaffe plastikservice og at sælge eventuelle rester som ”take-away” for at undgå madspild.

Det er også vigtigt at forholde sig til, om organisationens opbygning rummer mulighed for at etablere de nødvendige samarbejder. I forbindelse med strategiprocessen oprettede vi for eksempel en række nye arbejdsgrupper, der arbejder videre med at udvikle strategien og implementere den på forskellige områder.