Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Psykologiske tests

Psykologiske tests kan hjælpe jer til at forstå jer selv og hinanden bedre.

Testresultatet kan give en genvej til dialog og danne afsæt for udvikling, både individuelt og i teams.

Tests ved individuel udvikling

Ved coaching, karriereudvikling eller andre individuelle forløb, kan tests give dig en større indsigt i dine egne styrker, svagheder og præferencer.

Testens resultater giver et fingerpeg om, hvad du med fordel kan arbejde videre med.

Det er med til at sikre, at vi får fat i væsentlige problemstillinger fra starten og kan derfor øge værdien af forløbet.

I vores coachingpakke indgår for eksempel en Hogan Assessment.

Tests ved teamudvikling

At starte teamudvikling med en individuel test af teamets medlemmer kan give jer en genvej til at forstå jer selv og hinanden.

Testen giver et fællessprog til at tale om, hvordan I fungerer og udvikler jer som team, og et fælles afsæt for udviklingen.

Diversitet er en styrke i et team, og jo bedre I kender jer selv og hinanden, jo mere konstruktivt kan jeres samarbejde blive.

Testen er individuel, og vi gennemgår som regel resultaterne med jer hver især, inden vi arbejder med dem i teamet.

Rekruttering af nye medarbejdere

Tests ved rekruttering kan belyse kandidaternes styrker og svagheder i forhold til det konkrete job og hjælpe jer til at træffe en kvalificeret beslutning.

Vi giver en tilbagemelding til arbejdgiveren og beskriver kandidaternes styrker og svagheder i forhold til jobbet og deres forskellige måder at arbejde på.

Af etiske grunde giver vi også altid en individuel tilbagemelding til kandidaterne. Vores erfaring er, at testen giver dem en indsigt i sig selv, som de kan have glæde af i deres videre arbejdsliv, uanset om de får jobbet eller ej.

Tests bliver oftest positivt modtaget

Vi har erfaring for, at tests bliver positivt modtaget. Man kan føle sig set og genkendt, og man kan opdage nye sider ved sig selv, man kan styrke eller arbejde med. Man kan få øget forståelse for hinanden, og et sprog til at tale om forskellighederne.

Kontakt Pernille Frisch for yderligere information

Foto af Pernille Frisch
Psykologiske tests – brug jeres ressourcer optimalt.

Vi bruger følgende tests

The Hogan Personality Inventory

Hogan Personlighedstest bruges til at vurdere erhvervsrelevante dimensioner af personligheden.

Den bagvedliggende teori er 5-fakgor modellen, som er den mest alment anerkendte model inden for personlighedspsykologien. Testen er udviklet af Robert og Joyce Hogan, som begge er professorer i personlighedspsykologi ved University of Tulsa, Oklahoma. Testen er valideret efter en dansk erhvervsnorm.

Testen består af 3 dele:

 • HPI – Personlighedstest, der afdækker karakteristika, der er relevante for at præstere i et job.
 • HDS – Måler personlighedens ’skyggeside’, det vil sige faktorer, som har negativ indvirkning på andre.
 • MVPI – Måler på personens kerneværdier, interesser, og hvad personen motiveres af.

Testen administreres og scores via internettet. Testpersonen modtager mail med link og adgangskode og kan så indtaste sine svar direkte.

Det tager ca. 45 minutter at udfylde testen.

Testpersonen modtager i forbindelse med testdialogen en rapport med en fortolkning af testresultatet.

Testen bruges i rekrutterings øjemed, hvor den giver et dækkende billede af kandidaten og vedkommendes adfærd i jobbet.

Testen kan også anvendes i forbindelse med udviklingsforløb.

NEO-Pi-3 personlighedstest

NEO-Pi-3 går i detaljer med fem centrale personlighedstræk.

 • Emotionelle reaktioner
 • Ekstroversion
 • Åbenhed overfor nyt
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Der er seks underfacetter i hver kategori.

Jungiansk Typeindeks

Jungiansk Typeindeks (JTI) måler præferencer i arbejdsstil på dimensionerne:

 • E – ekstrovert vs. I- introvert
 • S – sanseorienteret vs. N – intuitiv
 • T – tankebaseret vs. F – følelsesbaseret
 • J – vurderende vs. P – opfattende

Myers-Briggs Typeindikator Trin I og II

Myers-Briggs Typeindikator Trin I måler præferencer i arbejdsstil. Den identificerer 16 forskellige personlighedstyper og går i dybden med, hvordan de individuelle styrker udnyttes bedst.

Myers-Briggs-Type Indicator Trin II går endnu mere i dybden med beskrivelsen af den individuelle profil.

Everything DiSC

Everything DiSC måler præferencer i arbejdsstil på dimensionerne:

 • D – dominans
 • I – indflydelse
 • S – støtte
 • C – kontrol

Career Concept Profilor 360 ° feedback

Career Concept Profilor 360 ° feedback – også kaldet karrieremodellen – identificerer ønsker om karriereretninger, eksempelvis specialist, leder, udvidende karriereretning eller transitorisk karriereretning.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior

Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior (FIRO-B) går tæt på relationerne i teamet og fokuserer på individets behov på følgende tre områder:

 • Inklusion
 • Kontrol/magt
 • Åbenhed

Leadership Equity Assessment TM

Leadership Equity Assessment TM (LEA) er et redskab til at måle og arbejde med trivsel og effektivitet i virksomheden. Den måler 13 konkrete ledelsestemaer. Forskning har vist, at netop disse 13 temaer har afgørende betydning for virksomhedens resultatsskabelse og succes.

LEA følges altid op af en proces, hvor vi drøfter resultaterne, hvad de betyder, og hvordan arbejdspladsen eller afdelingen kan arbejde videre med dem.

Team Climate Inventory

Kontakt os for at høre mere om Team Climate Inventory (TCI).

Profilor 360 ° feedback

Mannaz 360° feedback

Kontakt os for at høre mere om Mannaz 360° feedback.

DUP – ny læge i almen praksis

DUP er HumanActs egen online test og dialogværktøj for læger, der skal indgå partnerskaber.

DUP giver indsigt i ligheder og forskelle mellem jer. Det og giver grundlag for at træffe en mere kvalificeret beslutning om partnerskab.

Mere: DUP – ny læge i almen praksis

Partner Udviklings Samtaler (PUS)

PUS er for partnerfællesskaber, hvad MUS-samtaler er for ansatte – et redskab til at undersøge trivsel, indbyrdes samarbejde, afstemme forventninger og skabe udvikling i virksomheden.

PUS er egnet til at skabe udvikling i alle typer af professionelle partnerskaber.

Mere: PUS – Partner Udviklings Samtaler

GAIS – God Arbejdslyst Indeks Survey

Arbejdslyst skabes sammen. Det er et grundelement i GAIS. Derfor inddrager GAIS alle i arbejdet, så enhver får indsigt i egen arbejdslyst og hjælp til at forbedre den. Hver enkelt mellemleder og medarbejder inddrages, og topledelse og HR får alle muligheder for at få overblik, indsigt og hjælp til at agere.

GAIS er ikke bare en måling, men et konkret overblik, der følges op med skræddersyet viden, værktøjer og inspiration til handling i de konkrete situationer.

Video med introduktion til JTI og MBTI

JTI og MBTI er begge to såkaldte præferencetests. De viser noget om en persons præferencer i arbejdsstil. I videoen her, giver Pernille Frisch en introduktion til, hvad de to tests kan bruges til. Vi bruger dem ofte, når vi laver lederudvikling og teamudvikling.

Præferencetests viser arbejdsstil

DiSC, JTI og MBTI er præferencetests, der undersøger, hvordan mennesker foretrækker at agere i forskellige situationer. De er enkle og overskuelige, og det gør det let for medarbejdere at sammenligne deres profiler. Samtidig er de nuancerede nok til at give indsigt i egen og andres adfærd.

Vi bruger præferencetests, når målet er at lære sig selv og teamet bedre at kende. Testene giver et fælles sprog til at tale om personlighedstræk og den tilknyttede adfærd og om, hvordan teamet kan udnytte den enkeltes styrker i det daglige arbejde og samarbejde om opgaverne.

De tre tests bliver ofte brugt i udviklingsforløb for ledergrupper eller afdelinger.

Mere: Teamudvikling

Personlighedstests viser karaktertræk og dynamik

Neo-Pi-3 og Hogan Assesment er personlighedstests. De går i dybden med den enkeltes personlighedstræk og dynamikken mellem de forskellige træk hos personen. De giver et nuanceret og meget individuelt billede.

Personlighedstests er gode i individuel coaching og til rekruttering.

Vi bruger dem også i ledergruppeudvikling, når vi gerne vil gå tættere på, forstå hinanden og dynamikken i teamet og arbejde mere intenst.

Mere: Lederudvikling

Specifikke tests

Nogle teste er mere specifikke og måle et bestemt område. For eksempel:

 • Karrieremodellen identificerer testpersonens ønsker om karriereretning. Den viser noget om, hvad den enkelte opfatter som en god karriere og hvad der motiverer personen. Den giver et sprog til at tale nuanceret om karriere.
 • Firo-B sætter fokus på sociale behov og interpersonel adfærd hos medlemmerne i en ledergruppe. Den bruger vi, når vi skal mere i dybden med relationerne i ledergruppen.
 • Ved  en 360° måling kommer ma hele vejen omkring lederen. Fokus er på faktorer, der er kritisk vigtige for at få succes i det job, som lederen udfører.
 • Leadership Equity Assessment (LEA) er et redskab til at måle og arbejde med trivsel og effektivitet i virksomheden.