Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Organisationsudvikling

Organisationer der lykkes, tager aktivt hånd om deres udvikling.

HumanAct støtter virksomheder i at forberede og gennemføre organisationsudvikling, som gør en forskel.

strategi og organisation

Forandringsledelse

Skal I ændre jeres organisation for at nå jeres mål?

Forandringer i organisationer sætter mange reaktioner i gang. Det kræver en sikker hånd at nå frem til implementering og målopfyldelse.

Vi hjælper jer med at afklare målene og vejene dertil. I samarbejde med jer finder vi frem til de tiltag, som hjælper lige netop jeres virksomhed igennem de nødvendige trin, for at lykkes med en forandring.

Implementering

Fungerer nye tiltag i jeres organisation, sådan som I ønsker?

Mange virksomheder oplever interesse, energi og håb om forbedringer blandt medarbejderne, når nye tiltag sættes i værk. Men det er ofte blandet med reservation, måske baseret på usikkerhed eller erfaringer med tiltag, der ikke er lykkedes.

Det er afgørende for en god implementering, at ledelsen er opmærksom på, om medarbejderne er parate, villige og kompetente til at engagere sig i forandringerne

Vi hjælper jer med at skabe ro og fokus, så I kan bruge alle medarbejdernes ressourcer konstruktivt i forandringerne.

Fusioner og sammenlægninger

Hvordan skaber I et nyt og bedre tredje, når I lægger organisationer sammen?

Alle fusioner og sammenlægninger bygger på en idé om, at nogle ressourcer i de enkelte enheder, kan nå længere og højere ved at arbejde under den samme enhed.

Og alle fusionerede virksomheder løber ind i, at det er en kompleks og langvarig proces at sikre, at fusionen styrker medarbejdernes trivsel og øger deres motivation.

Vi hjælper jer med at planlægge skridtene  – at forberede, gennemføre og implementere fusionen, så I engagerer medarbejderne, fastholder jeres værdier og når jeres mål.

Trivsel

Den sikre vej til målopfyldelse er en høj grad af trivsel i organisationen.

Mennesker, som trives, har adgang og lyst til at bruge egne ressourcer bedst muligt. Trivsel folder sig ud, når mennesker oplever at de har mulighed for at lære, for at have medbestemmelse og for at bidrage til en meningsfuld indsats.

I samarbejde med jer laver vi en analyse af den aktuelle trivsel. Vi hjælper jer med organisationsudvikling, som fremmer trivsel i jeres organisation.

Tilfredshedsmålinger

Hvordan sikrer man, at en tilfredshedsmåling bliver første skridt på vejen mod højere tilfredshed i organisationen?

Nå man inviterer medlemmer af organisationen til at bidrage med deres vurdering, skaber man en forventning hos dem om, at noget bedre kan vokse ud af det. Og når medlemmerne engagerer sig i at svare, skaber man en ramme for at forbedre tilfredsheden.

Målingen giver adgang til fokus og prioritering, og den skaber en indgang til dialoger, som kan fremme udvikling for den enkelte og for organisationen samlet.

I samarbejde med jer identificerer vi relevante områder for måling, og vi hjælper jer med at formulere de nødvendige og relevante spørgsmål.

På baggrund af målingen hjælper vi jer med at uddrage styrker og udviklingsområder i jeres organisation. Og vi hjælper jer med at skabe inddragelse og ejerskab blandt medarbejderne, både for undersøgelsernes resultater og for de indsatser, som resultaterne peger på.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Tag hånd om udviklingen

Organisationer der lykkes, tager aktivt hånd om udvikling. HumanAct støtter virksomheder i at forberede og gennemføre organisationsudvikling, som gør en forskel.

Vi hjælper jer med at udvikle og præcisere de idéer, som er på vej i organisationen. Vi identificerer erfaringer, visioner og mål og bearbejder og former dem til de linjer, som skal tegne retningen for udvikling.

Retningen skal gøres konkret og omsættes til fælles forståelse i organisationen. Det medvirker til at udvikle det nødvendige ejerskab, så nye trin kan blive til virkelighed. Vi hjælper jer med at realitetsteste idéer, skabe medejerskab i organisationen og afprøve indledende handlinger.

Udvikling kræver opmærksomhed og vedholdenhed. Vi hjælper jer med at sikre, at der kontinuerligt skabes organisatorisk læring og justeringer, så den ønskede udvikling tager form og sikrer de mål, I sætter jer.

Styrk medarbejdernes motivation med implementeringsdialogen

Organisationsudvikling, forandringer og implementering af nye tiltag lykkes kun, hvis den enkelte medarbejder er motiveret og udfører de konkrete opgaver, der realiserer det nye. Som leder er det din opgave at motivere medarbejderen til at ville det nye, sætte det i gang og holde fast over tid.

Vi har udviklet implementeringsdialogen –  en struktureret dialog, du kan bruge til at fremme den indre motivation hos medarbejderne. Dialogen hjælper medarbejderen til at se sine egne interesser, værdier, ønsker og mål sammen med organisationens. ”Jeg skal” bliver til ”Jeg vil”.

Dialogen fokuserer på de tre faktorer:

  • Parathed: Hvorvidt andre opgaver og hensyn kommer i vejen for det nye.
  • Villighed: Om medarbejderen har lyst til forandringen og ser den som vigtig.
  • Kompetence: Om medarbejderen har evner, mod og mandat til at gennemføre forandringen.

Dialogen undersøger også, om betingelserne er til stede i organisationen, for at forandringen kan gennemføres, eller hvad der skal til, for at de kommer det.

Leder og medarbejder laver sammen en handleplan, så forandringen lykkes.

planer-og-dialog1

Dialog sikrer, at planer bliver til virkelighed

Nye opgaver, projekter eller tiltag løber let ud i sandet. Det er nødvendigt at sikre, at betingelserne er til stede, for at det nye kan blive en succes. Læs om, hvordan man kan bruge Implementeringsdialogen til det.

Mere om organisationsudvikling

joyful-balloon-family.-1125268244_6720x4480-min

4 tegn på jeres kultur på arbejdspladsen er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

odesign-samarbejdskraft1

Sådan styrker man samarbejdskraft i organisationer

Et godt organisationsdesign er udgangspunktet – men ikke nok. Intentionerne i designet skal også folde sig ud i samarbejder. Læs her, hvordan Palle Grzona arbejder med at sikre det.

organisationsdesign-pf1

Styrk organisationens strategiske beslutninger gennem organisationsdesignet

En organisations opbygning skal understøtte dens strategi. Læs vores artikel om, hvordan I griber arbejdet an.

Gør-organisationen-klar-til-fremtiden

Gør organisationen klar til fremtidens opgaver

Jeres organisations struktur og arbejdsgange er afgørende for, hvordan I arbejder. Forhold jer derfor jævnligt til, om alt fungerer hensigtsmæssigt i forhold til fremtidens opgaver.